İlkokul Eğitimi

Temel Derslerimiz

Türkçe Dersi
Türkçe Öğretiminde, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları; Türkçe’yi severek, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri etkinlikleri yapılmaktadır.
Hayat Bilgisi Dersi
Hayat Bilgisi dersinde, öğrencinin bir bütün olarak gelişmesi ve okul dışındaki gerçek dünya ile uyum içinde olmasını sağlayacak becerileri kazanması hedeflenmektedir. Çocuğun öğrenme sürecinde aktif ve ezbercilikten uzak olması, eğlenirken öğrenmesi, yaşamı için gereksinim duyacağı bilgi ve becerilere öncelik vermesi ve bunlara kendisinin ulaşması, bireyin her yönüyle geliştirilmesi etkinliklerin eksenidir.
Sosyal Bilgiler Dersi
Sosyal Bilgiler dersi, bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alarak, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşımı önemsemektedir. Bu yaklaşımla öğrenci merkezli, sosyal bilgiler açısından, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan anlayışı yaşama geçirme sınıf içi çalışmaların eksenidir.
Fen ve Teknoloji Dersi
Fen dersinde bireysel farklılıkları ne olursa olsun öğrencilerin, araştırma-sorgulama,eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini; yaşam boyu öğrenen bireyler olmaların ve etraflarndaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmaların sağlamak ve öğrencileri fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır
Matematik Dersi
Matematik dersinde hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşan, matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra, işlem becerisi ve bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. Bu beceriler; problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. Derslerde öğrencilerin matematik yapma sürecinde aktif katılımcı olmasın esas alınmaktadır. Öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri zenginleştirilmiş ortamlarda konular işlenmektedir.
İngilizce Dersi
İngilizce programı İngilizce mantığının üzerine devamlı bir şeyler ekleyerek dinleme ve konuşma becerisinin temellerini güçlendirir. Öğrencilere konular şarkılar, nağmeler, rol yapma ile yaşa uygun yazılı, görsel ve işitsel materyallerin kullanıldığı çok çeşitli metodlarla sunulur.